Zasady

Zasady czyli Regulamin Serwisu bookopen.pl

ART. 1

1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania internetowego serwisu literacko - społecznościowego bookopen.pl

2. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu bookopen.pl

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego bookopen.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem korzystania z serwisu bookopen.pl jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja.

ART. 2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym są działające wspólnie Justyna Lach zamieszkała w Poznaniu oraz Sylwia Jurkiewicz zamieszkała w Poznaniu.

Czytelnie - zbiory zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników Pamiętników (Czytelnia Główna) i Materiałów (Czytelnia Szuflady), które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, przez Administratora.

Dane - wszelkie treści umieszczane przez Użytkowników w serwisie, w szczególności Pamiętniki, Materiały, Komentarze oraz informacje zawarte w Fiszce.

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego oraz Fiszki informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Fiszka - udostępnione przez Administratora Użytkownikowi miejsce na serwerze, w ramach którego Użytkownik tworzy własny profil osobowy, wprowadzając określone Dane Osobowe i w ramach którego nimi administruje. W zakresie Fiszki Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu.

Forum - usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników, na wybranych stronach Portalu.

Komentarze - wypowiedzi Użytkowników, poglądy oraz informacje dotyczące Pamiętników, Materiałów lub umieszczane przez uczestników na Forum.

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji i zakładania Fiszki w Serwisie.

Materiały  - wszelkie treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Czytelni Szuflady.

Pamiętniki - wszelkie treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Czytelni Głównej ilustrujące faktyczny i prawdziwy dzień z życia trzydziesto lub czterdziestolatka.

Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

Serwis - portal społecznościowy Bookopen.pl

Temat - oddzielna rozmowa na Forum, wymiana przez uczestników powiązanych ze sobą tematycznie Komentarzy.

Topowanie - oddanie głosu aprobującego Pamiętnik przez Internautę.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, między Użytkownikiem a Administratorem o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Administratora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności Poczta.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację uzyskała dostęp do serwisu. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

ART. 3

1. Serwis umożliwia Użytkownikom publikację Pamiętników lub Materiałów w Czytelniach, umieszczanie Komentarzy do Pamiętników,  Materiałów lub na Forum oraz wewnętrzną wymianę korespondencji wraz z możliwością nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami serwisu.

2. Prowadzenie przez Administratora Serwisu polega przede wszystkim na nieodpłatnym:

 1. umożliwieniu Użytkownikom tworzenia Fiszek oraz publikacji tych Fiszek w ramach Serwisu;
 2. publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu w Czytelniach Pamiętników lub Materiałów Użytkowników;
 3. na umożliwieniu dokonania przez Internautów oceny Pamietników poprzez Topowanie;
 4. prowadzeniu Forum oraz zapewnieniu Użytkownikom możliwości umieszczania na łamach Serwisu Komentarzy;
 5. zapewnieniu wewnętrznej skrzynki pocztowej w ramach profili Użytkowników, dającej możliwość komunikacji pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu z wykorzystaniem systemu wiadomości prywatnych.

3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

5. Możliwość publikowania Pamiętników lub Materiałów oraz Komentarzy posiadają wyłącznie Użytkownicy Serwisu.

ART. 4

1. Portal udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z Forum w celu wymiany poglądów, ciekawostek i innych informacji.

2. Każdy odwiedzający stronę Forum w serwisie Bookopen może zapoznać się ze zgromadzonymi tam treściami.

3. Użytkownik ma prawo do tworzenia nowych Tematów i publikowania własnych Komentarzy

4. Korzystanie z Forum jest nieodpłatne.

5. Użytkownik zobowiązuje się:

 • nie duplikować Tematów, tj. nie zakładać Tematów dotyczących tych samych problemów, które już istnieją na Forum;
 • nadawać nowym Tematom komunikatywne tytuły;
 • nie duplikować Komentarzy;
 • publikować Komentarze w odpowiednich Tematach, tj. nie publikować tematów „off- topic”.

6. Tematy zdublowane oraz Komentarze ”off- topic” - nie na temat, będą bez ostrzeżenia kasowane. Usuwane mogą być także Komentarze, które nie są aktualne.

7. Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia zmieszczonego przez siebie Komentarza w ciągu 5 minut od momentu zamieszczenia.

8. System archiwizuje informację o adresach IP autorów postów w celu identyfikacji. Adresy te są niewidoczne dla Użytkowników.

ART. 5

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://bookopen.pl/user/register oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika powstaje jego Fiszka oznaczona podanym przez Użytkownika przy rejestracji Loginem.

3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba zobowiązana jest do nie korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym swoje Dane Osobowe zgodne z prawdą, tworząc Login może jednak w miejsce imienia i nazwiska posłużyć się Pseudonimem Literackim.

5. Użytkownik może zaktualizować swoje Dane Osobowe umieszczone w formularzu rejestracyjnym, zgłaszając zmianę Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego http://bookopen.pl/kontakt.

6. W przypadku śmierci Użytkownika Umowa wygasa natomiast Fiszka Użytkownika zostaje usunięta na skutek zgłoszenia Administratorowi tej okoliczności za pośrednictwem formularza kontaktowego http://bookopen.pl/kontakt.

7. Przez dokonanie Rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Fiszki, Użytkownik oświadcza, że:

 1. wszelkie umieszczane przez niego w serwisie Dane, w tym Pamiętniki, Materiały, Komentarze oraz Dane Osobowe są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 2. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie w Serwisie umieszczonych przez niego Danych, w szczególności że umieszczenie wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób, oraz treści lub wypowiedzi osób trzecich (lub wszelkich innych własności intelektualnych), nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za odpowiednią zgodą;
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora oraz korzystanie z Danych w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 4. wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Administratora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu;
 5. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
 6. wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez Administratora wyglądu i zawartości Serwisu w tym wyglądu lub układu, itp. Fiszki, ingerowanie w strukturę techniczną Fiszki lub zamieszczonych przez Użytkownika innych Danych jak również umieszczanie w ramach Serwisu lub Fiszki (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
 7. wyraża zgodę na zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestanie prowadzenia Serwisu, przeniesienie praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

ART. 6

1. Administrator dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 6.

4. Użytkownik może zmieniać umieszczone przez siebie w ramach Fiszki informacje poza podanym przy rejestracji Loginem.

ART. 7

1. Poprzez umieszczenie Danych w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej licencji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pamiętników, Materiałów i Komentarzy – na wytwarzanie egzemplarzy Pamiętników, Materiałów i Komentarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pamiętniki, Materiały i Komentarze utrwalono na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Pamiętników, Materiałów i Komentarzy w sposób inny niż określony powyżej – na publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pamiętników, Materiałów i Komentarzy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Użytkownik zezwala Administratorowi na udzielanie licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich, wskazanych w ust. 1, polach eksploatacji.

3. Użytkownik zezwala Administratorowi na tworzenie opracowań i przeróbek Pamiętników, Materiałów i Komentarzy oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań i przeróbek na wszystkich polach eksploatacji określonych § ust. 1.

4. Licencja udzielana jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia umieszczenia przez Użytkownika Pamiętnika, Materiału lub Komentarza w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z możliwości wypowiedzenia licencji pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. Użytkownik rezygnuje z prawa do przeprowadzenia nadzoru autorskiego w przypadku rozpowszechniania przez Administratora Pamiętników, Materiałów i Komentarzy.

6. Użytkownik zezwala Administratorowi na korzystanie z Pamiętników,  Materiałów i Komentarzy na opisanych powyżej polach eksploatacji, opatrzonych Loginem Użytkownika. W dalszym zakresie Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić swoich autorskich praw osobistych.

7. Usunięcie Fiszki nie ma wpływu na okoliczność oraz zakres udzielonej licencji.

8. Pamiętniki, Materiały oraz Komentarze umieszczone w Serwisie nie mogą być usunięte, ani w żaden sposób modyfikowane przez Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 10 ust.10. Pozostają one w Serwisie nawet po usunięciu przez Użytkownika swojej Fiszki. Administrator może wyrazić zgodę na ich usunięcie lub zmianę, po uprzednim wniosku Użytkownika, który jest ich autorem.

9. Użytkownik może sam korzystać lub udzielać dalszych licencji do korzystania z Pamiętników,  Materiałów lub Komentarzy objętych niniejszą licencją pod warunkiem podawania jako źródła rozpowszechnienia Pamiętnika, Materiału lub Komentarza http://bookopen.pl.

ART. 8

1. Podawane przez Użytkownika Dane w tym Dane Osobowe, z wyłączeniem podawanych  w trakcie rejestracji danych dotyczących imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Jedna osoba może mieć w Serwisie tylko jedną Fiszkę pod danym Loginem. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Fiszki innym osobom, jak również korzystanie z Fiszek należących do innych Osób bez wyraźnej zgody Administratora.

3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Usług Serwisu, w tym od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, m.in. polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, na niszczeniu, zmianie lub utrudnianiu dostępu do Fiszek innych Użytkowników;
 2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych;
 3. do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, jego Użytkowników i innych podmiotów;
 4. nie zamieszczania w Pamiętnikach treści ilustrujących zdarzenia fikcyjne lub nie przedstawiających dnia z życia trzydziesto lub czterdziestolatka;
 5. nie zamieszczania w Serwisie treści pornograficznych, naruszających obowiązujące prawo, obraźliwych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
 6. nie używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
 7. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
 8. niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
 9. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu wysyłania komentarzy, wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
 10. nie rozsyłania niezamówionych informacji o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym, lub uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, za pośrednictwem Serwisu, bez zgody Administratora;,/li>
 11. wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej.

4. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu przez innego Użytkownika poprzez zgłoszenie Administratorowi przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://bookopen.pl/kontakt.

ART. 9

1. W przypadku, w którym Administrator uzna działania Użytkownika, w szczególności  publikowane przez niego Pamiętniki, Komentarze i Materiały, za:

 • szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników;
 • sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem;
 • sprzeczne z ideą i celem portalu literacko - społecznościowego lub inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

Administrator ma prawo zarówno do:

 • zablokowania, zmodyfikowania jak i usunięcia Fiszki Użytkownika;
 • zmodyfikowania lub usunięcia jego Komentarzy lub zamieszczonych przez niego Pamiętników lub Materiałów;
 • podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych dla usunięcia naruszeń.

  2. Usunięcie Fiszki Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem z nim Umowy.

  3. W przypadku usunięcia Fiszki przez Administratora założenie nowej Fiszki przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administratora.

  4. Decyzja Administratora w przedmiocie usunięcia Fiszki jest komunikowana danemu  Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Użytkownikowi przez Administratora na adres email podany podczas rejestracji. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  5. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Serwisu za pośrednictwem Poczty.

  6. Administrator archiwizuje gromadzone w ramach Serwisu Dane w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  7. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Fiszki w drodze procedury podanej pod adresem http: //bookopen.pl/user/%/delete, gdzie % jest unikalnym identyfikatorem Użytkownika.

  8. Usunięcie Fiszki i rozwiązanie umowy przez Administratora lub przez Użytkownika powoduje bezpowrotną utratę przez Użytkownika wszystkich zgromadzonych w ramach jego Fiszki Danych z wyłączeniem zamieszczonych przez niego w Serwisie Komentarzy, Pamiętników i Materiałów wraz z odpowiednim Loginem, które zostają zachowane.

  ART. 10

  1. Serwis Umożliwia Internautom zagłosowanie na opublikowany Pamiętnik poprzez Topowanie.

  2. Topowaniu  poddawany jest każdy publikowany Pamiętnik.

  3.Topowanie odbywa się poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, znajdujący się pod każdym Pamiętnikiem.

  4. Internauta może Topować konkretny Pamiętnik tylko raz. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania wyników Topowania na dany Pamiętnik w przypadku wykrycia nieuczciwości podczas głosowania. Za nieuczciwe oddawanie głosów, między innymi, uważa się: głosowanie poprzez łącza stałe z rotacyjną zmianą numerów IP, głosowanie za pomocą automatu (bez wchodzenia na stronę konkursową) lub rozsyłanie spamu.

  5. Pamiętniki, które zgromadzą najwięcej Topowań w ciągu ostatnich siedmiu dni od dnia ich opublikowania w Serwisie znajdą się w utworzonym w ramach Czytelni zbiorze TOP TYGODNIA.

  6. Pamiętniki, które zgromadzą najwięcej topowań w czasie funkcjonowania Serwisu publikowane będą w utworzonym w ramach Czytelni zbiorze TOP BOOKOPEN.

  7. Administrator, zastrzega sobie prawo do wydania książki lub też publikacji w innej formie, z wybranymi przez Administratorów Pamiętnikami, Materiałami i Komentarzami opublikowanymi w Serwisie. Decyzje o publikacji Administrator podejmie na podstawie ilości i jakości zgromadzonych Danych, oceny sytuacji rynkowej, możliwości wydawniczych i finansowych.

  8. Każdy Użytkownik ma możliwość zamieszczenia swojej oceny lub opinii odnośnie publikowanych w Serwisie Pamiętników lub Materiałów w formie publikowanego pod danym Pamiętnikiem lub Materiałem Komentarza.

  9. Zabrania się wielokrotnego umieszczania Komentarzy o tej samej treści lub Komentarzy, które nie mają nic wspólnego z komentowanym Pamiętnikiem lub Materiałem.

  10. Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia zmieszczonego przez siebie Komentarza w ciągu 5 minut od momentu zamieszczenia.

  ART. 11

  1. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych.

  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu i zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników oraz za Dane przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Dane umieszczane przez Użytkowników nie wyrażają poglądów i opinii twórców Serwisu.

  4. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści, w szczególności Komentarze, Pamiętniki i Materiały opublikowane przez niego w Serwisie.

  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Administratora przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

  8. W przypadku skierowania do Administratora przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszania jakichkolwiek praw przez opublikowane Dane, Użytkownik który opublikował te Dane zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpienia do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

  9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów Fiszek, zmiany cech Użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności, do okresowego wyłączenia określonych Fiszek, albo usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu.

  ART. 12

  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Administratorowi przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://bookopen.pl/kontakt.

  2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora na bieżąco, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Decyzje Administratora w przedmiocie danej reklamacji są ostateczne.

  ART. 13

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://bookopen.pl/regulamin.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn, w tym m.in. podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

  3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz przez bezpośrednie poinformowanie każdego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu oraz na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e- mail.

  4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia Regulaminu w ramach Serwisu.

  5. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, poprzez usunięcie swojej Fiszki. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmiany Regulaminu jest równoznaczne z jej całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją nowej jego treści.

  6. Administratorowi przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmioty trzecie.

   

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach portalu prowadzonego przez Administratora, pod adresem bookopen.pl na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu, informacji handlowych.

   

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez Administratora pod adresem bookopen.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez  Administratora. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Administratora w ramach usług świadczonych przez Administratora). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Administratora podmiotom trzecim.

   

  Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie przez Administratora mojego zdjęcia głównego (w tym wizerunku) umieszczonego w ramach portalu prowadzonego pod adresem bookopen.pl wraz z imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem w celu umożliwienia prawidłowego i pełnego funkcjonowania świadczonych przez Administratora usług lub funkcjonalności, jak również w celach reklamowych. Udostępnione przeze mnie dane osobowe, wizerunek będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Administratora  podmiotom trzecim.

   

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych związanych z aktywnością w portalu prowadzonym przez Administratora pod adresem bookopen.pl w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu przez Administratora.